Deelnemersvoorwaarden

versie 2024

Inleiding

Elk jaar tijdens het Pinksterweekend vinden de Landelijke Scouting Wedstrijden (LSW) plaats. Dit weekend verzamelen zich honderden scouts uit heel Nederland om te strijden voor de titel: ‘Beste Scoutinggroep van Nederland’. Een belevenis voor alle deelnemende scouts en voor de ruim 150 medewerkers die dit mogelijk maken.

Deelnemers

Een ploeg moet uit minimaal 5 en mag uit maximaal 7 personen bestaan. Deelnemers mogen op de eerste dag van de LSW niet ouder zijn dan 15 jaar, en niet jonger zijn dan 11 jaar. In een ploeg van vijf personen mogen maximaal twee leden 15 jaar zijn, voor ploegen van zes of zeven personen geldt dat hooguit drie leden 15 jaar mogen zijn. Ploegen die een of meer leden hebben die te oud zijn of een onevenwichtige leeftijdsverdeling kennen, worden van deelname uitgesloten. 

1. Algemene voorwaarden

 1. Vereniging Scouting Nederland is voor de LSW de organiserende partij en wederpartij voor de deelnemers. 
 2. De LSW wordt gehouden Scoutcentrum Buitenzorg te Baarn.  
 3. De LSW is van zaterdag 18 mei tot en met maandag 20 mei. Kijk voor de exacte tijden in de deelnemersinformatie op de website. 
 4. De huisregels van de LSW zijn onlosmakelijk verbonden aan deze deelnemersvoorwaarden. Bij het akkoord gaan met de voorwaarden gaat de deelnemer automatisch akkoord met de huisregels. Vanzelfsprekend wordt van alle deelnemers verwacht dat zij zich aan deze huisregels houden. Het organisatieteam behoudt zich het recht voor om bij overtreding van deze regels over te gaan tot uitsluiting van verdere deelname aan het evenement. 

2. Inschrijving

 1. Inschrijving is mogelijk vanaf 1 maart 2024. 
 2. Inschrijving vindt plaats door een staflid, groep of de regio. 
 3. Inschrijving vindt plaats door het invullen van het inschrijfformulier in Scouts Online (SOL), te vinden via deze link. 
 4. Inschrijven betekent dat (de wettelijk vertegenwoordiger van) de deelnemer akkoord gaat met deze deelnemersvoorwaarden. 
 5. Per omgaande wordt een e-mail verzonden met een bevestiging van de inschrijving. 
 6. De uiterste inschrijfdatum is 12 mei 2024. 
 7. Minderjarige deelnemers dienen het inschrijfformulier te laten ondertekenen door hun wettelijke vertegenwoordigers. 
 8. Wijzigingen in de informatie op het inschrijfformulier en de gezondheidsformulieren moeten direct worden doorgegeven of aangepast in het inschrijfformulier. Na sluiting van het inschrijfformulier moeten wijzigingen per e-mail worden doorgegeven aan de organisatie. 

3. Deelnemersbijdrage & betaling

 1. De deelnemersbijdrage is vastgesteld op € 55,00 (zegge vijfenvijftig euro) per persoon. Voor deze deelnemersbijdrage krijgt de deelnemer: 
  • Deelname aan de LSW inclusief kampeeraccommodatie, programma en voeding. 
  • Een t-shirt en badge  
  • Informatie gedurende het gehele traject 
 2. Betaling van de deelnemersbijdrage wordt gedaan via IDeal. 
 3. Bij inschrijving dient direct het inschrijfgeld voor de hele ploeg ineens voldaan te worden. 
 4. Als de betaling niet is gelukt via Ideal, volgt eerst een herinnering. Als binnen de in de herinnering genoemde betaaltermijn het bedrag ook niet ontvangen is, volgt uitsluiting van deelname. In dit geval zal de overeenkomst door Scouting Nederland worden beëindigd.  
 5. Mocht een deelnemer geen gebruik willen of kunnen maken van een deel van de aangeboden activiteiten of faciliteiten, zonder dat er sprake is van annulering of uitsluiting van de deelname, dan blijft de gehele deelnemersbijdrage verschuldigd. 
 6. De deelnemer ontvangt geen factuur per post, deze is te downloaden vanuit Scouts Online. 

4. Verzekering

 1. In de deelnemersbijdrage zit geen reis- en bagageverzekering. Verlies van en schade aan materiaal en persoonlijke bagage zijn niet automatisch verzekerd. Indien gewenst kan via het landelijk servicecentrum van Scouting Nederland een reis- en bagageverzekering worden afgesloten. De volledige informatie hierover is te vinden op de website van Scouting Nederland. 
 2. Voor aansprakelijkheid, ziektekosten en ongevallen wordt geen aparte verzekering afgesloten, de organisatie gaat ervan uit dat iedere deelnemer hiervoor zelf verzekerd is. Wel geldt voor leden van Scouting Nederland de standaard aanvullende collectieve, ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering.   
 3. Er is geen annuleringsverzekering opgenomen in de deelnemersbijdrage.

5. Annulering

 1. Tot 10 dagen voor de LSW start kan de deelname kosteloos door de deelnemer worden geannuleerd. 
 2. Wordt de deelname na deze termijn door de deelnemer geannuleerd, dan wordt de deelnemersbijdrage niet terugbetaald.  
 3. De annulering moet altijd via e-mail worden gemeld bij de organisatie van de LSW via  
 4. inschrijvingen@lsw.scouting.nl.De annulering is pas definitief bij ontvangst door de organisatie. De ontvangst wordt binnen 3 dagen bevestigd.  
 5. Als op basis van een besluit van de organisatie de deelname voor aanvang van het evenement geannuleerd wordt, dan wordt de deelnemersbijdrage terugbetaald, met uitzondering van reeds geleverde prestaties. 
 6. Als het evenement door een buiten de invloed van Scouting Nederland gelegen oorzaak (overmacht) wordt afgelast, moet worden verplaatst of niet door kan gaan volgens plan, kan Scouting Nederland besluiten het evenement te verplaatsen of (verdere) deelname te annuleren. Indien in een dergelijk geval de overeenkomst wordt beëindigd, zullen reeds betaalde deelnemersgelden worden terugbetaald, met uitzondering van de kosten voor reeds geleverde prestaties die niet ongedaan gemaakt kunnen worden.  

6. Gezondheid

 1. Voeding bestaat uit een normaal voedingspakket met eventueel eenvoudige dieetaanpassingen. Eventuele extra kosten die gemaakt dienen te worden voor een bijzonder dieet, komen, na overleg, voor rekening van de (wettelijk vertegenwoordiger van de) deelnemer. 
 2. Zijn de gezondheid van de deelnemer (lichamelijk en/of geestelijk), het gebruik van medicijnen of een speciaal dieet zodanig, dat de organisatie vraagtekens heeft bij deelname aan de LSW, dan legt de organisatie de beoordeling of een deelnemer kan deelnemen voor aan de coördinator EHBO van de LSW. Het oordeel van deze is bindend. 
 3. Door met deze deelnemersvoorwaarden akkoord te gaan geeft de (wettelijk vertegenwoordiger van de) deelnemer toestemming voor spoedeisende hulp. 

7. Communicatie en privacy

 1. De organisatie zal mogelijk gebruik maken van sponsoren. Het is noodzakelijk dat conflicten worden voorkomen door alle sponsoractiviteiten te coördineren via de organisatie. Zowel regels voor sponsoring als regels voor gebruik van logo’s en huisstijl zijn bindend voor alle deelnemers.  
 2. De in het formulier gevraagde gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de LSW. De gegevens worden niet verstrekt aan derden en na afronding van het evenement vernietigd. De gegevens zijn slechts toegankelijk voor de personen die dit voor de uitoefening van hun functie in de organisatie nodig hebben.   
 3. Voor communicatie wordt onder andere e-mail gebruikt om de deelnemers van informatie te voorzien over de LSW. De deelnemer gaat akkoord met het ontvangen van berichten op zijn/haar e-mailadres en is verantwoordelijk voor het opnemen van zijn juiste e-mailadres in Scouts Online. 
 4. Gedurende de aanloop naar het evenement kan de deelnemer eenmalig worden benaderd door (partners van) Scouting Nederland voor promotionele doeleinden. 
 5. Elke deelnemer houdt zichzelf zo goed mogelijk op de hoogte van alle informatie over de LSW die via nieuwsbrieven, website, mobiele kanalen etc. wordt verspreid. 
 6. Door in te schrijven verleent de deelnemer toestemming aan Scouting Nederland en de organisatie van de LSW om beeldmateriaal dat tijdens de LSW gemaakt wordt vrij te gebruiken voor publicitaire doeleinden. Indien de deelnemer tegen bepaald gebruik bezwaar wil maken, kan dit kenbaar gemaakt worden door een bericht te sturen aan inschrijvingen@lsw.scouting.nl onder vermelding van naam en ploegnummer. 
 7. Scouting Nederland en de organisatie kunnen bij bepaalde gelegenheden het maken van beeldmateriaal door de deelnemer (foto/video) weigeren. 

8. Overige voorwaarden

 1. Van de deelnemer wordt verwacht dat hij zich naar behoren gedraagt en zich houdt aan de huisregels van de LSW evenals de gedragscode en regels die gelden binnen Scouting Nederland. De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers die zich niet naar behoren gedragen uit te sluiten van (verdere) deelname aan de LSW. Al betaalde deelnemersgelden worden in dit geval niet terugbetaald.  
 2. Het is nadrukkelijk niet toegestaan om in de administratie persoonsgegevens van een potentiële deelnemer aan te passen met als doel aan de leeftijd voorwaarden en/of ploegsamenstelling te voldoen. Hier wordt actief op gecontroleerd. Als de LSW-organisatie een dergelijke aanpassing constateert wordt de gehele ploeg uitgesloten van deelname aan de LSW 2024, zonder restitutie van de deelnemersbijdrage. 
 3. Mocht uitsluiting door de organisatie plaatsvinden op locatie, dan zijn de extra kosten die daaraan zijn verbonden, bijvoorbeeld een eerdere retourreis, voor rekening van (de wettelijk vertegenwoordiger van) de deelnemer. 
 4. Publicatiefouten voorbehouden. 
 5. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de organisatie. 
 6. Eventuele klachten over de procedure of het evenement kunnen gericht worden aan info@lsw.scouting.nl In eerste instantie zal de organisatie van de LSW de klacht behandelen. Hiertegen kan bezwaar worden ingediend via Team Juridische Zaken (juridischezaken@scouting.nl). 
 7. Deelname geschiedt op eigen risico. 
 8. Scouting Nederland is slechts aansprakelijk voor schade, zoals verlies, diefstal of beschadiging aan goederen van de deelnemer wanneer dit aantoonbaar te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van de organisatie en/of Scouting Nederland.  
  • Het aanvaarden van aansprakelijkheid wordt beperkt tot de waarde van de overeenkomst van deelname en bedraagt nooit meer dan het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van Scouting Nederland in het desbetreffende geval uitkeert, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van Scouting Nederland dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. 
  • Voor financieel onvermogen van een in de overeenkomst betrokken dienstverlener is Scouting Nederland niet aansprakelijk. 
  • Scouting Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade welke gedekt is via een ziektekosten/ongevallen-, reis- en/of annuleringsverzekering van de deelnemer. 
  • Scouting Nederland is nooit aansprakelijk voor vergoeding van indirecte of gevolgschade (waaronder maar niet uitsluitend wordt begrepen gevolgschade, gederfde winst, inkomstenderving, gemiste besparingen, en schade door bedrijfsstagnatie), dan wel voor schade die de deelnemer lijdt in het kader van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. 

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

9. Aanvullende huisregels LSW

Gedrag/normen en waarden

Wanneer jeugddeelnemers of medewerkers zich ernstig storen aan het gedrag van iemand en zich belemmerd voelen in hun LSW-beleving is er sprake van aanstootgevend gedrag. De projectleiding behoudt zich het recht voor om deelnemers en medewerkers die zich niet naar behoren gedragen uit te sluiten van (verdere) deelname aan de LSW. Deze deelnemers of medewerkers kunnen vervolgens geen aanspraak maken op restitutie van de betaalde deelnemersbijdrage.  

Roken, alcohol, drugs

Gedurende de LSW is het bezit en gebruik van drugs verboden. Roken is alleen toegestaan voor medewerkers op de daarvoor aangewezen locaties. In de aanwezigheid van jeugddeelnemers is roken niet toegestaan. In de medewerkersbar zijn ’s avonds frisdranken, bier en wijn tegen betaling verkrijgbaar. Verder zijn het bezit en gebruik van alcohol op het terrein niet toegestaan. Het alcoholbeleid van Scouting Nederland is van toepassing. 

Kooktoestellen

Indien er een onveilige situatie wordt aangetroffen zal de organisatie er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de deelnemers alsnog gebruik kunnen maken van hun kooktoestel.  Indien ondeugdelijke gasslangen, gasklemmen of drukregelaars worden aangetroffen zullen deze door de organisatie vervangen worden door nieuwe exemplaren. Hiervoor zullen vervangingskosten (€15,-) in rekening gebracht worden. Het organisatieteam beoordeelt of een gasinstallatie deugdelijk is. Hierover is geen discussie mogelijk.  

Uitslag

De uitslag zoals deze wordt uitgesproken op de laatste dag van de LSW is leidend. Hierover is geen correspondentie mogelijk. 

Tot slot

Voorts is het huishoudelijk reglement van de vereniging Scouting Nederland onverminderd van kracht. Dit reglement is te vinden op www.scouting.nl. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de projectleiding.